Общи условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ИНТЕРНЕТ САЙТА foods-mkm.eu (както и фуудс-мкм.ею)

 

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между "Миракъл Краси Мейкър" ЕООД от една страна, наричано по-долу foods-mkm.eu и потребителите на интернет сайтa foods-mkm.eu, както и фуудс-мкм.ею от друга.

 

Чл. 1 Дефиниции


При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 

1.1 Уеб сайт / Интернет сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. foods-mkm.eu (както и фуудс-мкм.ею) е уеб сайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на "Миракъл Краси Мейкър" ЕООД, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

1.3. Данни за "Миракъл Краси Мейкър" ЕООД” :

 - Адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 50;

- МОЛ: Красимир Георгиев.

- Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 50; 

- Адрес за електронна поща: contacts.mkm@gmail.com 

- "Миракъл Краси Мейкър" ЕООД предоставя информацията, стоките и услугите, предмет на тези условия за ползване, посредством администрирания от нето интернет сайт foods-mkm.eu, и фуудс-мкм.ею .

1.4 Потребител е всяко лице, което ползва информацията, услугите и стоките предоставяни от сайтовете foods-mkm.eu и фуудс-мкм.ею, включително и тези, които имат регистрация в сайта с e-mail адрес и парола за вход.

1.5. Парола е избрана от Потребителя поредица от букви, цифри и знаци, която заедно с e-mail адреса на потребителя служи за идентификация и достъп до потребителския му профил и част от услугите на сайта, изискващи идентификация на потребителя.

1.6. Потребителски профил е част от уеб сайта, която съдържа информация за Потребителя, необходима за персонализиране на част от услугите, предоставяни от foods-mkm.eu и фуудс-мкм.ею

. Потребителския профил е достъпен след въвеждане на e-mail адреса, с който потребителя е регистриран в сайта и лична парола.

1.7 Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

Чл.2 Предоставяни услуги и предмет на договора.

 

2.1. foods-mkm.eu и фуудс-мкм.ею предоставят на Потребителя достъп до публикувана информация и услуги като: получаване на информационни бюлетини посредством електронна поща; получаване на уведомления за новости в foods-mkm.eu и фуудс-мкм.ею, включително за нови услуги и стоки предлагани на сайта посредством електронна поща; формиране и запаметяване на кошница от избрани стоки и услуги; on-line пазаруване на стоки; и др.

2.2. Потребителя е длъжен стриктно да спазва изискванията определени от тези Условия за ползване, независимо дали има или не регистриран потребителски профил в сайта.

 

Чл.3 Съгласие с общите условия.

 

За да има достъп до всички услуги на foods-mkm.eu и фуудс-мкм.ею Потребителят е длъжен да се регистрира, като попълни електронна форма за регистрация в сайта.

3.1.Чрез маркиране на клетка "Приемам Общите условия за ползване на този сайт", която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, Потребителят декларира, че е запознат с тях, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

3.2. Чрез маркиране на клетката "Приемам Общите условия за ползване на този сайт", която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на foods-mkm.eu електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

3.3. Регистрирането в foods-mkm.eu и фуудс-мкм.ею е невъзможно без съгласие с Общите условия за ползване на сайта.

3.4. Договора между foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) и потребителя се счита за сключен с извършването на изявлението на потребителя и записването на данните му върху сървъра на foods-mkm.eu . Договорът има неопределен срок на действие, до прекратяването му от една от страните.

3.5. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) си запазва правото да променя Условията за ползване на сайта, при което е длъжен своевременно да уведомява Потребителя.

 

Чл.4 Регистрация на потребител.

 

4.1. Достъпът на Потребителя до част от информацията, услугите и стоките на Сайта и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

4.2. Потребителя се регистрира като посочва личните си имена, личен e-mail, държава и самостоятелно съставена парола. Потребителя е длъжен да се регистрира с истинските си имена.

4.3. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) запазва правото си да заличава потребителски профил, ако установи че Потребителя при регистрацията си е представил невярна информация.

4.4. Потребителят се задължава да опазва от посегателство от трети лица личния e-mail и паролата, служещи за идентифицирането му при ползването на сайта. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на e-mail-a и паролата, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на e-mail-a и паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно foods-mkm.eu в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

 

Чл.Права и задължения на потребителя.

 

5.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею), при спазване на Общите условия за ползване на сайта. За да може да ползва всички услуги, Потребителят следва да въведе собствения e-mail и парола.

5.2. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

5.3. Всеки Потребител има право само на една регистрация в сайта. Потребител с повече от една регистрация ще бъде деактивиран.

5.4. Потребителят има право по всяко време да прекрати ползването на предоставените от foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) услуги.

5.5. Потребителят има право да поставя връзки към съдържанието на сайта без предупреждение към foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею).

5.6. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) услуги:

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави; 

  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Чл.1.7.; 

  • да уведомява незабавно foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

  •  

Чл.6 Права и задължения на foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею)

 

6.1. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителят за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

6.2. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга.

6.3. С приемане на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

6.4. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею).

 

Чл.7 Отговорност при технически недостатъци.

 

foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) не носи отговорност за непредоствавяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею).

7.1. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

7.2. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею), които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею). Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

7.3. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) не носи отговорност за надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, както и за загуба на съхранявана от него информация, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга.

 

Чл.8 Връщане на стока закупена от foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею).

 

8.1. Потребителят може да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.

8.2. Потребителят може, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя. 

8.3. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) възстановява стойността на стоките по чл. 9.2. в срок от 30 дни, с изключение на разходите по доставката до Потребителя.

8.4. Потребителя няма право на отказ от сключен договор по чл.9.2. и foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) не възстановява стойност на закупени стоки, когато тези стоки са изработени съгласно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

8.5. В случай на възстановяване на суми, същите се връщат по сметката или картата от която е извършено плащането при покупката.

 

Чл.9 Лични данни

 

9.1. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че Потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.

9.2. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) изисква минимум лични данни в регистрационната си форма и при непредоставянето им от страна на Потребителя, foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) отказва регистрацията.

9.3. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

9.4. Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.

9.5. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) е администратор на лични данни по смисъла на закона. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Условията за ползване. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

9.6. Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):

  • предоставяне на услугата; 

  • статистически цели във връзка с работата на сайта. 

9.7. foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: (а) е налице изричното съгласие на Потребителя; (б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) за дейности по администриране на услугата; (в) информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; (г) foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

 

Чл.1Други условия

 

Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет сайта на foods-mkm.eu (и фуудс-мкм.ею) и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10.1. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.2. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, ще бъдат решавани съгласно действащото законодателство на Република България.